English

ALGEMENE VOORWAARDEN FM GROUP WORLD CLUB

(van d.d. 3.10.09 zoals gewijzigd op 01.11.2018)

 1. Woordenlijst
  1.1. Business Partner (Distributeur)–een natuurlijke persoon, rechtspersoon, organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan afzonderlijke bepalingen rechtsbevoegdheid toekennen, verbonden met FM WORLD POLSKA of de Vestiging door een lidmaatschapsovereenkomst van de FM WORLD Club (Overeenkomst, Partnerschapsovereenkomst);

  1.2. Zakelijke Partner (Distributeur) van FM WORLD POLSKA -een natuurlijke persoon, rechtspersoon, organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan afzonderlijke bepalingen rechtsbevoegdheid toekennen, verbonden met FM WORLD POLSKA of de Vestiging door een Overeenkomst;

  1.3. Ethische Code-een document waarvan het doel is om o.a. de normen van ethisch gedrag van de Zakelijke Partners vast te stellen;

  1.4. FM GROUP Club (FM GROUP Netwerk, Netwerk)–alle Zakelijke Partners;
       1.4.1.FM WORLD –FM Group World Artur Trawiński sp. z o.o. sp. k. met zetel te Wrocław (postcode:51-129) op ul. Żmigrodzka 247, KRS-nummer: 0000268185, NIP(BTW)-nummer: 895-187-00-93;
       1.4.2.FM WORLD POLSKA –de onderneming, die economische activiteiten uitvoert onder het firma FM GROUP POLSKA Artur Tawiński met zetel te Wrocław (postcode: 51-129) op ul.Żmigrodzka 247, NIP(BTW)-nummer: 895-187-00-93;

  1.5. FMWORLD Vestiging (Vestiging)–een andere dan FM WORLD POLSKA entiteit, die economische activiteiten voert in het kader van de directe verkoop van FM GROUP producten in een MLM-systeem en diensten verleent op basis van een franchiseovereenkomst voor distributie aangegaan met FM WORLD;

  1.6. Beheerder-FM GROUP Mobile Sp. z o.o. met zetel te Wrocław (postcode: 51-129) opul.Żmigrodzka 247, KRS-nummer: 0000285976, NIP(BTW)-nummer: 895-188-78-63;

  1.7. Marketingplan -een geheel van regels die onder andere de essentiële voorwaarden bepaalt, waaraan door de Zakelijke Partners voldaan moet worden om een bepaald Effectiviteitniveau te bereiken en de Vergoeding of Handelskorting voor het bereiken van een bepaalde Effectiviteitniveau te berekenen;

  1.8. FM WORLD Producten (Producten) -producten die in zakelijke transacties in het kader van het economische circuit onder het merk van het FM WORLD optreden, waaronder de Telefoonlijn-goederen;

  1.9. Rekruteerder-een Zakelijke Partner, die de samenwerking met FM WORLD POLSKA of de vestiging daadwerkelijk heeft aanbevolen en geholpen heeft bij het aansluiten bij de FM WORLD Club;

  1.10. Algemene Voorwaarden–deze Algemene Voorwaarden van de FM WORLD Club, die een integraaldeel van de Overeenkomst uitmaken;

  1.11. Sponsor-een Zakelijke Partner, die direct boven een andere Zakelijke Partner in de Groep staat en op het Verzoek tot toelating tot de FM WORLD Club (Overeenkomst)als Sponsor vermeld staat;

  1.12. Telefoonlijn-goederen –FM WORLD producten, zoals telefonische SIM-kaarten, prepaidkaarten of codes voor telecommunicatiediensten, telefoons, telefoonaccessoires en andere goederen in verband met de levering en het gebruik van telefoondiensten;

  1.13. Telefoonlijn-diensten –telecommunicatiediensten, die in het economische circuit onder het merk van het FM WORLD optreden. De telefoonlijn-diensten worden verleend door de Beheerder;

  1.14. FM WORLD merk-rechten op de merken en model rechten: “FM“,“FM WORLD”, “FM GROUP”, “FM GROUP FOR HOME”, “FM FEDERICO MAHORA”, “FEDERICO MAHORA”, “MAHORA”, “FM GROUP World”, “T” en “Aurile”, die eigendom van FM WORLD zijn, alsmede alle persoonlijke auteursrechten of met auteursrechten verbonden vermogensrechten ten aanzien van materialen, die het FM WORLD merk bevatten en op alle exploitatievelden verspreid worden;

  1.15. Startpakket -een set monsters van geselecteerde FMWORLD Producten, met onderwijs-en reclamematerialen.

  1.16. Verzoek –het Verzoek tot toelating tot de FM WORLD Club op het door FM WORLD Polska of de FM World Vestiging ter beschikking gestelde formulier.

De overige termen die in deze Algemene Voorwaarden gebruikt zijn, moeten worden begrepen in overeenstemming met de betekenis die eraan wordt gegeven in het Marketingplan of in de Ethische Code.

 1. FM WORLD Club Lidmaatschap
  2.1. De Zakelijke Partner kan een natuurlijk persoon zijn die ten minste 16jaar oud is, een rechtspersoon, evenals een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan afzonderlijke bepalingen rechtsbevoegdheid toekennen.

  2.2.1.De kandidaat die geïnteresseerd is in de toetreding tot de FM WORLD Club, dient (voorafgaand aan het aangaan van De Overeenkomst);
       1) bij FM WORLD POLSKA of de Vestiging twee door hem/haar ondertekende exemplaren van het Verzoek indienen, onder voorbehoud van punt 2.2.2. van de Algemene Voorwaarden; of
       2) bij FM WORLD POLSKA of de Vestiging een aanbod in te dienen tot het aangaan van de Overeenkomstdoor het onlineregistratieformulier op de website: nl.fmworld.com voor FM World Nederland en be.fmworld.com voor FM World België in te vullen;
       3) bij FM WORLD POLSKA of een FM World Vestiging een aanbod in te dienen tot het aangaan van de Overeenkomst door per e-mail een ingevuld verzoek met de door de Kandidaat getekende Algemene Voorwaarden te sturen (tot de datum van het aangaan van de Overeenkomst krijgt de Kandidaat de status van een Voorwaardelijke Partner), onder voorbehoud van punt 2.2.2. van de Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de Ontvanger (Klant), een Startpakket kopen en het daaraan gehecht Startpakket-nummer op het verzoek of in het online registratieformulier te vermelden.

2.2.2. Het aangaan van een Overeenkomst met een minderjarige kan plaatsvinden onder voorwaarde, dat aan FM WORLD POLSKA of de Vestiging een schriftelijke verklaring van toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor het aangaan ervan betekend wordt. De termijn voor betekening van de verklaring is 30 dagen na de datum van het uiten van de wens om tot de FM World Club op de in punt 2.2.1. van de Algemene Voorwaarden bedoelde wijze toe te treden. Totdat aan FM WORLD POLSKA of de Vestiging de verklaring betekend is, wordt de minderjarige behandeld als een Voorwaardelijke Partner, met dien verstaande, dat hij/zij de Producten kan kopen of van de Korting gebruik kan maken tot het bedrag van 125 euro.

2.3. Aan een Voorwaardelijke Partner wordt het recht toegekend om Producten te bestellen of nieuwe kandidaten voor Zakelijke Partners te sponsoren, met dien verstaande dat de Ontvanger (Klant) geen Sponsor kan zijn. Een Voorwaardelijke Partner kan geen Verkoper of Adverteerder worden. Hij/zij heeft ook geen recht op Korting.

2.4. Een Voorwaardelijke Partner is verplicht binnen 30 dagen na de datum van verzending van het Verzoek per e-mail aan FM WORLD POLSKA of de vestiging twee door hem/haar getekende exemplaren van het Verzoek te betekenen of door op de activeringslink te drukken, die op het in het Verzoek vermelde e-mailadres verstuurd is, de wens om een Zakelijke Partner te worden te bevestigen. Indien de bovengenoemde termijn zonder reactie verstrijkt, dan eindigt de voorwaardelijke FM WORLD Club lidmaatschap.

2.5. Zowel FM WORLD POLSKA, als de Vestiging hebben het recht het aangaan van de Overeenkomst te weigeren, indien:
     a) de periode van 6maanden na beëindiging van het lidmaatschap, zoals bedoeld in punt 5.8van de Algemene Voorwaarden, nog niet verstreken is;
     b) de kandidaat-Zakelijke Partner reeds krachtens een Overeenkomst gebonden is geweest aan FM WORLD POLSKA of de Vestiging, waarbij de Overeenkomst met hem/haar ontbonden is als gevolg van de schending van de bepalingen van de Overeenkomst, het Marketingplan, de Ethische Code of andere binnen het Netwerk van toepassing zijnde regels of indien de kandidaat-Zakelijke Partner deel aan een andere entiteit had genomen als een eigenaar, vennoot ervan, aandeelhouder, corporate gouvernantes gevoerd had of werkelijke controle erover had als een eigenaar, vennoot ervan, aandeelhouder, een lid van het bestuur, toezicht-of controleorganen ofwel andere organen was van de entiteit die krachtens een Overeenkomst met FM WORLD POLSKA of de Vestiging gebonden was en deze met die entiteit ontbonden was als gevolg van schending van de bepalingen van de Overeenkomst, het Marketingplan, de Ethische Code of andere binnen het Netwerk van toepassing zijnde exploitatievoorschriften,
     c) de kandidaat-Zakelijke Partner al met FM WORLD POLSKA of de Vestiging krachtens een Overeenkomst gebonden is;
     d) de kandidaat-Zakelijke Partner onjuiste persoonlijke gegevens gebruikt;
     e) de kandidaat-Zakelijke Partner geen schriftelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het aangaan van de Overeenkomst verstrekt heeft.

2.6. De kandidaat kan tegelijkertijd slechts een partij van Overeenkomst met FM WORLD POLSKA of metéén Vestiging zijn. Een Zakelijke Partner die met een andere Vestiging een Overeenkomst wenst aan te gaan kan echter de Overeenkomst opzeggenen heeft de mogelijkheid om zijn/haar activiteiten te voortzetten met behoud van het oorspronkelijke Partnernummer, indien deze intentie schriftelijk duidelijk gemaakt is in de opzeggingsbrief en vervolgens een verzoek ingediend is om een Overeenkomst aan te gaan bij een andere Vestiging of FM WORLD POLSKA en de Overeenkomst daarmee uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van het indienen van de opzeggingsbrief aangegaan wordt.

2.7.1. Een Zakelijke Partner mag slechts één Partnernummer tegelijk bezitten, tenzij het tegendeel uit de Algemene Voorwaarden of het Marketingplan blijkt.

2.7.2. In het geval, dat aan een Zakelijke Partner een Extra nummer of Extra nummers in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of het Marketingplan toegekend zijn, kunnen deze gesponsord worden op elke door de Zakelijke Partner aangewezen plaats, binnen zijn/haar Verkoopgroep, met dien verstaande, dat voor een bepaalde Extra Nummer aan deze Verkoopgroep maximaal 4999.99 eigen punten toegekend worden. In bijzonder gerechtvaardigde gevallen die uit de noodzaak om het evenwicht van de FM World Club-structuur te behouden, hebben FM WORLD POLSKA of de Vestiging echter het recht om een andere waarde van de beperking, zoals uiteengezet in de vorige zin te bepalen.

2.7.3. De in punt 2.7.2 van de Algemene Voorwaarden uiteengezette beperking is niet van toepassing op Nummers, waarover de Zakelijke Partner beheertop grond van een overeenkomst aangegaan op basis van punt 5.10.2 van de Algemene Voorwaarden, noch Nummers, die de Zakelijke Partner verworven heeft als gevolg van overname van de in punt 5.10.1. van de Algemene Voorwaarden bedoelde structuur.

2.8. Zakelijke Partners die vennoten van een commerciële personenvennootschap zijn en vóórd.d. 01.01.2014 een schriftelijk verzoek ingediend hadden om toekenning van een gemeenschappelijke Nummer, worden als één Zakelijke Partner behandeld, wat vooral in het bijzonder betekent, dat ze voor wat hun verplichtingen hoofdelijke schuldenaren zijn, en voor wat hun vorderingen betreft hoofdelijke schuldeisers zijn.

2.9.1. De rechten en verplichtingen van een Zakelijke Partner kunnen niet aan een andere persoon worden overgedragen en vervallen niet aan derden.

2.9.2. De rechten en verplichtingen van een Zakelijke Partner kunnen echter aan een andere persoon worden toegewezen, als een van vennoten van een personenvennootschap of een burgerlijke vennootschap (maatschap), die toekenning van een gemeenschappelijke Nummer verzochten, niet langer partij van de Overeenkomst of vennoot van de vennootschap is. De overblijvende vennoten zetten in dien geval lede economische activiteit voort, met gebruik van het Nummer, waarop alle vennoten recht hebben, waarvan ze echter schriftelijk FM WORLD POLSKA of de Vestiging op de hoogte moetenstellen binnen 14 dagen nadat een bepaalde Zakelijke Partner uit die vennootschap is getreden, op straffen van schorsing van de FM World Club lidmaatschap van het oorspronkelijke Nummer van de personenvennootschap of burgerlijke vennootschap (maatschap), waaraan een gemeenschappelijk Nummer toegekend is, tot verduidelijking van deze kwestie door FM WORLD POLSKA of de Vestiging, onder voorbehoud van punt 3.1.9.van de Algemene Voorwaarden.

2.9.3. De rechten en verplichtingen van een Zakelijke Partner kunnen tevens aan een andere entiteit overgedragen worden in geval van overgang van de rechten en plichten van rechtswege.

2.9.4. Het is toegestaan rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst te erven. De cumulatieve voorwaarden, waaraan de erfgenamen die in de algemene rechten en verplichtingen van de overleden Zakelijke Partner uit hoofde van de Overeenkomst optreden, zijn:
     a)het aangaan door die Zakelijke Partner van een overeenkomst met FM WORLD POLSKA of een Vesting die deze omstandigheid voorziet. In het bijzonder zal in de inhoud van deze overeenkomst de erfgename persoon vermeld moeten worden, die het recht zal hebben om onder het Nummer van de overledene Zakelijke Partner namens alle erfgenamen te handelen. Voor wat betreft de verplichtingen met betrekking tot dat Nummer, zijn de erfgenamen van de overledene Zakelijke Partner hoofdelijke schuldenaars en voor wat betreft van hun vorderingen zijn zij hoofdelijke schuldeisers, in dezelfde verhouding waarin ze van de overledene Zakelijke Partner erven,
     b) de erfgenamen zullen aan FM WORLD POLSKA of de Vestiging de definitieve beslissing inzake de erfopvolging van de overledene Zakelijke Partner of een akte van verklaring van erfrecht na de overledene Zakelijke Partner leveren. Tot de levering van de nodige documenten door de erfgenamen aan FM WORLD POLSKA of de Vestiging, zal het Nummer van de overledene Zakelijke Partner als een tijdelijk opgeschorte Zakelijke Partner behandeld worden, onder voorbehoud van punt 3.1.9.van de Algemene Voorwaarden.

2.10. Door aan de FM World Club toe te treden gaat de Zakelijke Partner of de Zakelijke Partner van FM Polska ermee akkoord van FM WORLD Polska of de Vestiging slechts de uitkeringen te ontvangen, die uit de Algemene Voorwaarden, het Marketingplan, de Ethische Code of overeenkomsten die de Zakelijke Partner of de Zakelijke Partner van FM Polska met FM WORLD POLSKA of de Vestiging verbinden. FM WORLD POLSKA of de Vestiging garanderen de Zakelijke Partners of Zakelijke Partners van FM Polska geen specifieke inkomsten, winst of successen aangezien de Zakelijke Partners of Zakelijke Partners van FM Polska door met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in te stemmen constateren, dat de voordelen waarvan ze genieten uit hoofde van de FM World club lidmaatschap in het bijzonder afhankelijk zijn van de inzet en activiteit van een bepaalde Zakelijke Partner of Zakelijke Partner van FM Polska.

 1. Beginselen en voorwaarden van de activiteit in de FM WORLD Club

  3.1. Algemene beginselen
  3.1.1. FM WORLD POLSKA of de Vestiging verkoopt Producten uitsluitend ten behoeve van Zakelijke Partners. De Beheerder verleent FM WORLD telefoonlijn-diensten en verkoopt FM WORLD telefoonlijn-goederen uitsluitend ten behoeve van Zakelijke Partners van FM WORLD POLSKA of de vestiging.

  3.1.2. Een Zakelijke Partner koopt Producten van FM WORLD POLSKA en de Vestiging tegen Partnerprijzen.

  3.1.3. Een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA kan ook van de Telefoonlijn-diensten gebruik maken door een Telefoonlijn-dienstverleningsovereenkomst met de Beheerder aan te gaan. De voorwaarden voor het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst met de Beheerder zijn bepaald in afzonderlijke Algemene Voorwaarden van de Beheerder.

  3.1.4.1. Voor de aankoop van de genoemde Producten, respectievelijk van FM WORLD POLSKA of de Vestiging, krijgt de Zakelijke Partner Punten.

  3.1.4.2. Indien de aankoop ervan gepaard gaat met het krijgen van Punten, dan is betaling voor Telefoonlijn-diensten of Telefoonlijn-goederen en de voorwaarden van berekening van de deze punten vastgesteld en bepaald in afzonderlijke Algemene Voorwaarden van de Beheerder.

  3.1.4.3 In het geval van gebrek aan betaling voor de genoemde Producten of gebrek aan betaling voor Telefoonlijn-diensten of Telefoonlijn-goederen, Indien de aankoop ervan gepaard met het krijgen van Punten gaat, zal de Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de Vestiging geen Punten krijgen.

  3.1.5. Indien ondanks het optreden van de in punt 3.1.4. hierboven genoemde situatie, aan een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of een Vestiging Punten toegekend zijn, dan zal FM WORLD POLSKA of de Vestiging het recht hebben om de door de Zakelijke Partner gekregen Punten te corrigeren, waaronder in het bijzonder door de aan deze Zakelijke Partner berekende Punten te verminderen. In het geval, dat aan de Zakelijke Partner, als gevolg van ongegronde berekening van Punten op de in deze punt van de Algemene Voorwaarden bedoelde wijze, Vergoeding uitbetaald of een Korting toegekend wordt, danzal FM WORLD POLSKA of de Vestiging het recht hebben om van die Zakelijke Partner terugbetaling van de ongegrond uitbetaalde Vergoeding of ongegrond toegekende Korting te vorderen.

  3.1.6. De Punten zullen berekend worden nadat de geldmiddelen geboekt worden op de in de btw-factuur vermelde bankrekening voor de aankoop van de in punt
  3.1.4. van de Algemene Voorwaarden bedoelde Producten. In uitzonderlijke ennaar behoren gemotiveerde gevallen, bij verzending met rembours, zullen de Punten berekend worden nadat de geldmiddelen geboekt worden van de vervoerder, expediteur of een andere entiteit, waarmee FM WORLD POLSKA of de Vestiging Producten verstuurt, alsook entiteiten, waaraan de levering van de Producten naar de Zakelijke Partner toevertrouwd is.

  3.1.7. In het geval van gebrek aan levering van de bestelde Producten binnen de uit de tussen de Zakelijke Partner en FM WORLD POLSKA of de Vestging gesloten overeenkomst voortvloeiende termijn om redenen die aan FM WORLD POLSKA, de vervoerder, expediteur of een andere entiteit, waarmee FM WORLD POLSKA of de Vestiging Producten verstuurt, alsook entiteiten, waaraan de levering van de Producten naar de Zakelijke Partner toevertrouwd werd, zijn toe te schrijven, dan zal FM WORLD POLSKA of de Vestiging aan deze Zakelijke Partner in de maand Punten berekenen, waarin aan deze Zakelijke Partner ze berekend zouden moeten worden, indien de bestelde Producten op tijd naar de Zakelijke Partner geleverd zouden zijn.

  3.1.8.1. Uit hoofde van de aankoop van FM WORLD Producten, worden aan de Zakelijke Partner Punten toegekend, indien hij/zij:
       a) binnen een bepaalde termijn, echter niet langer dan 7 dagen, de volledige prijs voor de van FM WORLD POLSKA of de Vestiging Producten zal betalen, onder voorbehoud van punt 3.1.4.2.van de Algemene Voorwaarden;
       b) binnen een bepaalde termijn de volledige prijs voor de gekochte Telefoonlijn-goederen en Telefoonlijn-diensten zal betalen, onder voorbehoud van punt 3.1.4.3.vande Algemene Voorwaarden;
       c) de bestelde Telefoonlijn-goederen met rembours gestuurd zullen worden, onder voorbehoud van punt 3.1.4.3.van de Algemene Voorwaarden;
       d) als vooruitbetaling voor de gestuurde goederen, de volledige prijs voor de van FM WORLD POLSKA of de Vestiging Producten zal betalen, onder voorbehoud van punt 3.1.4.2.vande Algemene Voorwaarden.

3.1.8.2. Na verlening van een dergelijke toestemming door de Zakelijke Partner ofeen Zakelijke Partner van FM Polska, zal FM WORLD POLSKA of de Vestiging het recht hebben om aan deze entiteiten elektronische facturen te verstrekken.

3.1.8.3. De Punten uit hoofde van verkrijging van Telefoonlijn-goederen of Telefoonlijn-diensten onder bezwarende titel via FM WORLD POLSKA kunnen slechts door een Zakelijke Partner van FMWORLD POLSKA worden ontvangen.

3.1.9. Gedurende elke jaar van het zijn van een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of vestiging of een Zakelijke Partner (d.i. de volgende 12 maanden na de datum van het aangaan van de Overeenkomst en vervolgens elke 12 maanden na de datum waarop het aangaan ervan verjaart) dient de Partner ten minste een aankoop van met punten gewaardeerde Producten te maken. In het geval van een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging kunnen de Punten ook het resultaat zijn van verkrijging door hem/haar onder bezwarende titel van Telefoonlijn-diensten, indien de verkrijging ervan met verkrijging van Punten gepaard gaat. Indien gedurende de bovengenoemde periode geen met punten gewaardeerde Product gekocht wordt, dan zal de toegang tot de partnerzone van de website van FM WORLD POLSKA of de vestiging beperkt worden en de mogelijkheid om nieuwe Zakelijke Partners te sponsoren of aan te bevelen zal geblokkeerd worden;

3.1.10. Indien een van de door middel van het Marketingplan vastgestelde Effectiviteitniveaus bereikt wordt, ontstaat aan de kant van de Zakelijke Partner het recht op Korting (Gebruiker of Ontvanger) of Vergoeding (Verkoper of Adverteerder), toegekend (uitbetaald) –respectievelijk –bij FM WORLD POLSKA of de Vestiging, afhankelijk ervan, of de Zakelijke Partner een Overeenkomst is aangegaan met FM WORLD POLSKA of de Vestiging.

3.1.11. Afhankelijk van de status, verkrijgt de Zakelijke Partner het recht op Korting of Vergoeding, verbonden met bepaald Partnernummer voor een bepaalde Maand, door gedurende die Maand met Punten gewaardeerde Producten in het door middel van het toepasselijke Marketingplan bepaald aantal te kopen. In het geval van een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging kan het vereist aantal Punten tevens afkomstig zijn van zijn/haar aankoop onder bezwarende titel van Telefoonlijn-diensten, indien met de aankoop ervan de verkrijging van de Punten gepaard gaat.

3.1.12. Indien de Vestiging aan een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging Punten toekent, dan zullen deze in overeenstemming met de beginselen die tussen FM WORLD en de Vestiging zijn afgesproken –in het aantal van maximaal 550,80 Punten in de desbetreffende Maand –de grondslag vormen voor berekening aan de Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging van een Handelskorting of Vergoeding door FM WORLD POLSKA of de vestiging, zoals deze door FM WORLD POLSKA of de vestiging zouden worden toegekend. In het geval, dat door de Vestiging met schending van de in de vorige zin bedoelde beginselen Punten toegekend zijn, dan is voor het toekennen van de Handelskorting of Vergoeding slechts de Vestiging aansprakelijk, die de Punten toegekend had.

3.1.13.1.De Zakelijke Partner is ertoe verplicht om de zendingen met de door hem/haar bestelde Producten tijdig af te halen en de volledige prijs van de van FM WORLD POLSKA en de Vestiging gekochte Producten binnen de vastgestelde termijn te betalen, het hiervoor verschuldigde bedrag te betalen, en in het geval dat de bestelde Producten niet afgehaald worden -om de werkelijke kosten die door FM WORLD POLSKA of de vestiging in verband met de bestelde en niet afgehaalde Productenzijn ontstaan te vergoeden of –in het geval van een consument –om de directe kosten van het retour van de Producten te dragen. Indien een Zakelijke Partner, die een consument is ervoor gekozen heeft om de goederen opeen andere dan de goedkoopste normale leveringswijze die door de ondernemer geboden is te leveren, dan is de ondernemer niet ertoe verplicht om aan de consument de door hem/haar gemaakte extra kosten te vergoeden. Een detaillerend overzicht van deze kosten vormt het voorwerp van een afzonderlijke regeling. FM WORLD POLSKA of de vestiging heeft het recht om de bovengenoemde kosten met de aan die Zakelijke Partner door FM WORLD POLSKA of de vestiging verschuldigde Vergoeding te compenseren of de Korting te verminderen.

3.1.13.2. Het niet-afhalen van een verzending met de bestelde Producten en als gevolg de retour ervan naar FM WORLD POLSKA of de vestiging zal beschouwd worden als herroeping door FM WORLD POLSKA of de vestiging van de verkoopovereenkomst betreffende de geretourneerde Producten –zonder de noodzaak om een afzonderlijke verklaring in dit kader af te leggen. Indien echter het niet-afhalen van een verzending met de bestelde Producten en als gevolg de retour ervan naar FM WORLD POLSKA of de vestiging plaatsvindt als gevolg van het aangaan van een overeenkomst met een consument, dan wordt deze omstandigheid beschouwd als het voorleggen door de consument een verklaring, als bedoeld in art. 30 lid van de wet van de datum 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Poolse Staatscourant van het jaar 2014, pos. 827, gecoördineerde versie van de datum9 maart 2017, Staatscourant van het jaar 2017, pos. 683). FM WORLD POLSKA of de Vestiging heeft het recht om uitvoering van een bestelling van een Zakelijke Partner te weigeren, die de in de eerste zin van punt van de Algemene Voorwaarden vastgestelde beginselen hierboven heeft geschonden.

3.1.14. De Zakelijke Partner is geen medewerker, agent of commissionair van FM WORLD, FM WORLD POLSKA, de Beheerder of de Vestiging noch is hij/zij vertegenwoordiger van eenvan deze partijen uit een andere hoofde, tenzij uitdrukkelijk door deze partijen schriftelijk vastgelegd. Dientengevolge heeft zij/zijn geen recht om enige activiteiten te ondernemen, in het bijzonder verplichtingen aan te gaan, namens en ten behoeve van FM WORLD, FM WORLD POLSKA, de Beheerder of de Vestiging. De Zakelijke Partner mag geen termen of namen gebruiken die impliceren of suggereren dat hij/zij een medewerker, gemachtigde, beherende persoon of een andere persoon is, die namens of ten behoeve van FM WORLD, FM WORLD POLSKA, de Beheerder of de Vestiging handelt.

3.1.15. Ingeval van directe verkoop van Producten, en het verlenen van reclamediensten met betrekking tot het Netwerk en FM GROUP Producten, alsook bij het adverteren van Producten, mag de Zakelijke Partner de FM WORLD Merken slechts in overeenstemming met de met FM WORLD POLSKA afgesproken beginselen gebruiken. Het gebruik door een Zakelijke Partner van de FM WORLD Merken zonder een dergelijke overeenkomst is verboden.

3.1.16. De Zakelijke Partner is ertoe verplicht om aan klanten informatie te verstrekken over het FM WORLD Netwerk en de beschikbaarheid, prijzen, eigenschappen van de FM WORLD Producten en FM WORLD telefoonlijn-dienstenop een eerlijke wijze en in overeenstemming met de gegevens die respectievelijke door FM WORLD POLSKA, de Vestiging of de Beheerder zijn verkregen, opgenomen in de actuele informatie-, advertentie en promotiematerialen voorbereid, respectievelijk, door FM WORLD POLSKA, de Vestiging of de Beheerder, rekening houdend met het feit, dat de Producten originele waren van FM WORLD zijn en de Telefoonlijn-diensten door de Beheerder verleend zijn. De Zakelijke mag de kopers van Telefoonlijn-producten of –diensten niet misleiden.

3.1.17.De Zakelijke Partner is verplicht zich te weerhouden van activiteiten die de reputatie van FM WORLD, FM WORLD POLSKA, de Vestiging of de Beheerder alsook de Producten of FM WORLD telefoonlijn-diensten zouden kunnen schaden, in het bijzonder van het verspreiden van informatie die schadelijk zou kunnen zijn voor FM WORLD, FM WORLDPOLSKA, de Vestiging of de Beheerder, in het bijzonder als resultaat van het onwettelijke gebruik van de namen van de producten ervan en het verspreiden van onjuiste informatie over FM WORLD, FM WORLD POLSKA, de Vestiging of de Beheerder, alsook verstrekking ervan aan andere entiteiten. De Zakelijke Partner mag het Netwerk en de activiteiten en de FM WORLD Club lidmaatschap niet voor promotie, marketing, advertentie, verkoop van enige producten of diensten van derden, evenmin enige andere entiteiten, organisaties (ongeacht van het feit, of deze op een formele of informele wijze handelen) gebruiken.

3.1.18. De Zakelijke Partner die FM World Producten verkoopt, mag dit niet doen in winkels, kiosken, kramen, noch andere vaste, georganiseerde detailhandelszaken via internetveilingen, of op een andere manier die tegen de regels van directe verkoop is.

3.2. Beginselen met betrekking tot Zakelijke Partners met verschillende statussen:

3.2.1. De Zakelijke Partner mag in het FM WORLD Netwerk activiteiten voeren als:
     a) Verkoper, d.i. een Zakelijke Partner die economische activiteit voert in het kader van directe verkoop van Producten en het verrichten van reclamediensten van het FM WORLD Netwerk en de Product en ervan, mits hij/zij met FM WORLD POLSKA of de Vestiging een overeenkomst voor directe verkoop en verlening van reclamediensten aangaat. De Overeenkomst kan niet met een Voorwaardelijke Partner gesloten worden; Uit hoofde van de verleende reclamediensten met betrekking tot het FM WORLD Netwerk en de Producten ervan heeft de Verkoper slechts het recht op Vergoeding.
     b) Adverteerder, d.i. een Zakelijke Partner zijnde een natuurlijke persoon, die Producten voor eigen gebruik koopt en reclamediensten met betrekking tot het Netwerk en de Producten verleent, die in dit kader geen economische activiteiten voert, indien hij/zij met FM WORLD POLSKA of de Vestiging een lastgevingsovereenkomst voor het verlenen van reclamediensten aangaat. De Overeenkomst kan niet met een Voorwaardelijke Partner gesloten worden. De Adverteerder kan een Zakelijke Partner worden, die minimale vergoeding in het in de lastgevingovereenkomst voor het verlenen van reclamediensten bepaalde bedrag heeft gekregen. De lastgevingovereenkomst voor het verlenen van reclamediensten kan door FM WORLD POLSKA of de Vestiging opgezegd worden, indien de Zakelijke Partner geen in het door FM WORLD POLSKA of de Vestiging bepaald bedrag Vergoeding krijgt. Uit hoofde van de verleende reclamediensten met betrekking tot het Netwerk en de Producten heeft de Adverteerder slechts het recht op Vergoeding.
     c) Ontvanger (Klant), d.i. een Zakelijke Partner, die samen met het Verzoek een verklaring zal afleggen, dat hij Producten slechts voor eigen gebruik (respectievelijk het gebruik van zijn naasten) zal kopen. De aankoop van een Startpakket door de kandidaat-Zakelijke Partner die de status van Ontvanger (Klant) wil krijgen, is niet vereist. De essentiële voorwaarde, waaronder de Ontvanger (Klant) de Verkoper-, Adverteerder-of Gebruikersstatus kan verkrijgen is, naast het aangaan van een passende overeenkomst of het afleggen van een desbetreffende verklaring, De aankoop van een Startpakket. De Ontvanger (Klant) heeft slechts recht op een Handelskorting.
     d) Gebruiker, d.i. een Zakelijke Partner zijnde een natuurlijke persoon, die geen economische activiteiten voert, die een Overeenkomst aangaat. Dit betekent in het bijzonder, dat het Verzoek tegelijkertijd als een verklaring beschouwd wordt, dat de kandidaat Producten voor eigen gebruik, alsmede het gebruik van zijn gezinsleden of vrienden zal kopen. De Gebruiker heeft slechts recht op een Handelskorting.

3.2.2. Zakelijke Partner zijnde een natuurlijke persoon, die van op afstand producten aankoopt, niet in relatie met zijn of haar professionele of economische activiteiten -mag -binnen 14dagen vanaf de datum van ontvangst van de verzending met de bestelde Producten, Start pakketten of andere materialen –de verkoopovereenkomst herroepen. De verklaring betreffende de herroeping dient schriftelijk te zijn en vóór het verstrijken van de 14-daagse termijn, als bedoeld in de vorige zin, gestuurd te worden. De Zakelijke Partner retourneert naar FM WOLD POLSKA de goederen, waarop de herroeping van toepassing is, binnen 14 dagen en draagt de direct met het retour van de goederen verband houdende kosten. Alle aan de Zakelijke Partner en alle andere FM WORLD Netwerkgebruikers uit hoofde van de verkoop van de aan de hierboven bedoelde herroeping onderworpen Producten berekende producten zullen van het aantal door hen verzamelde Punten afgetrokken worden. De correctie van de Vergoeding of Handelskorting van die Zakelijke Partners in verband met herroeping van de verkoopovereenkomst en het retour van de goederen door de Zakelijke Partner zal plaatsvinden in de maand, waarin FM WORLD POLSKA of de vesteging de verklaring betreffende herroeping van de verkoopovereenkomst zal ontvangen. Indien als gevolg van correctie van de Punten aan de Zakelijke Partner negatieve punten berekend zullen worden, dan zal FM WORLD POLSKA of de vestiging het recht hebben om de ongegrond berekende Vergoeding of Handelskorting af te wikkelen. Het hierboven bedoeld herroepingsrecht is slechts van toepassing op Producten die door de Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging gekocht zijn.

 1. Het systeem van maatregelen in verband met de schending van de verplichtingen van een Zakelijke Partner
  4.1.Ten opzichte van een Zakelijke Partner, diein strijd met de beginselen van de Algemene Voorwaarden, het Marketingplan, de Ethische Code of andere van toepassing zijnde werkingsbeginselen van het Netwerk, zoals vastgesteld door FM WORLD POLSKA of de vestiging, aangekondigd aan en bekend bij de Zakelijke Partners, of die de aanvaarde verplichtingen niet nakomt, heeft FM WORLD POLSKA of de vestiging de navolgende rechten:

  4.1.1.de Zakelijke Partner van het recht om nieuwe Zakelijke Partners te sponsoren of aan te bevelen definitief of voor een bepaalde tijd, zoals aangegeven in de inhoud van de opzeggingsbrief, te ontroven;

4.1.2. de rechtsverhouding die haar met de Zakelijke Partner verbindt tijdelijk op te zeggen (op te schorten) voor een periode van maximaal 6 maanden. De opzegging resulteert in het bijzonder in het ontzeggen van de mogelijkheid om bij FM WORLD POLSKA of de Vestiging te kopen, en in het geval van een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging tevens in het ontzeggen van de mogelijkheid om Punten uit hoofde van de gekochte Telefoonlijn-goederen en verkrijging van Telefoonlijn-diensten onder bezwarende titel, alsook opschorting van de tot die tijdstip ten behoeve van FM WORLD POLSKA of de Vestiging verrichte reclamediensten met betrekking van het FM WORLD Netwerk en de Producten ervan, in verband waarmee de geschorste Zakelijke Partner niet in staat zal zijn om gedurende de schorsingsperiode het recht op Vergoeding of Handelskorting te verkrijgen;

4.1.3. ontbinding van de Overeenkomst en andere overeenkomst die de desbetreffende Zakelijke Partner met FM WORLD POLSKA of de vestiging binden, zonder de opzeggingsperiode in acht te nemen en doorhaling van de Zakelijke Partner uit de Gegevensbank, indien de Zakelijke Partner de bepalingen van punt 3.1.11.-3.1.18.vande Algemene Voorwaarden,

4.2. van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van punt II-IV van de Ethische Code heeft geschonden.4.1.4. ontroving van het recht om aan door FM WORLD POLSKA, de Vestiging, de Beheerder of FM WORLD georganiseerde opleidingen, koersen en bijeenkomsten deel te nemen en ontroving van het recht om aan door FM WORLD POLSKA, de Vestiging, de Beheerder of FMWORLD aangekondigde motivatieprogramma’s deel te nemen;4.2.De in punt 4.1 hierboven beschrevene rechten mogen tevens uitgevoerd worden ten opzichte van een Zakelijke Partner, die handelingen onderneemt, die tot het overhalen van een andere Zakelijke Partner leiden om de Overeenkomst die hem/haar met FM WORLD POLSKA of de Vestiging verbindt te beëindigen, om de activiteiten in de huidige Groep ervan stop te zetten of om activiteiten in een andere Groep te ondernemen, alsook die andere daden op gebied van oneerlijke concurrentie of de wet over het tegengaan van oneerlijke marktpraktijken.

 1. Beëindiging van FM GROUP Club-lidmaatschap
  5.1.EenZakelijke Partner kan de Overeenkomst met inachtneming van een opzeggingsperiode van een week opzeggen door een verklaring in de door de wet bepaalde vorm in te dienen, met aan het einde van een kalendermaand in werking zal treden.

5.2.FM WORLD POLSKA of de vestiging mag de Overeenkomst met een Zakelijke Partner om gewichtige redenen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een week met ingang van het einde van de maand beëindigen. Als gewichtige redenen wordt beschouwd een schending door de Zakelijke Partner van de beginselen, die vastgesteld zijn in punt 3.1.11.-3.1.18.vande Algemene Voorwaarden, 4.2. van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van punt II-IV van de Ethische Code. In het geval, dat de tegenpartij van de Overeenkomst een ondernemer in de zin van de bepalingen van art. 431van het Burgerlijk Wetboek is, wordt de aanwijzing van de hierboven bedoelde gewichtige reden niet verreist.

5.3.De Zakelijke Partner die een Overeenkomst met FM WORLD POLSKA of de vestiging heeft gesloten, kan deze ten allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen, door een schriftelijke eenzijdige wilsverklaring af te leggen. Binnen 14dagen na het indienen van de herroepingsverklaring, mag de zich terugtrekkende partij een overeenkomst voor de wederverkoop ten behoeve van FM WORLD POLSKA of de vestiging aangaan, tegen90% van de koopprijs, de door hem/haar gedurende de 6 maanden vóór herroeping van de Overeenkomst gekochte: Producten en Start pakketten en alle andere informatie-instructie-, reclamematerialen, monsters, presentatie-en promotiesets, maar onder voorwaarde van het retour ervan in de toestand die wederverkoop of gebruik in overeenstemming met de bestemming ervan mogelijk maakt. De zich uit de Overeenkomst terugtrekkende partij zal tegelijkertijd de Korting of Vergoeding terugbetalen, die verkregen is in verband met de aankoop van de aan FM WORLD POLSKA of de vestiging als gevolg van de herroeping geretourneerde goederen. Tegelijkertijd zal de Korting of Vergoeding, ofwel de door de deelnemers aan het FM WORLD Netwerk in verband met de aankoop door de Zakelijke Partner van de aan de herroeping onderworpen Producten verkregen Punten naar behoren gecorrigeerd worden. In het geval van het aangaan van een Overeenkomst met een FM WORLD Vestiging zijn de bovengenoemde rechten van toepassing in de gevallen die door de wet van het land van de zetel van de Vestiging voorzien zijn.

5.4. In het geval dat de Zakelijke Partnerzijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens intrekt, wordt de Overeenkomst stopgezet.

5.5.De overeenkomst vervalt eveneens ten aanzien van een vennoot van een personenvennootschap of een burgerlijke vennootschap (maatschap), waarvan alle vennoten toekenning van een gemeenschappelijke Nummer verzochten, op het moment dat hij/zijde status van partner of vennoot van een dergelijke personenvennootschap of een burgerlijke vennootschap (maatschap) verliest.

5.6.De overeenkomst vervalt bij schrapping van de Zakelijke Partner zijnde een rechtspersoon, evenals een organisatorische eenheid met rechtsbevoegdheid uit het register. De overeenkomst vervalt bij her overlijden van de Zakelijke Partner, tenzij de partijen van de Overeenkomst voorzien hebben, dat de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst aan de erfgenamen van de overleden Zakelijke Partner overgedragen worden.

5.7. Het vervallen van de Overeenkomst leidt automatisch tot de beëindiging van alle andere overeenkomsten, die tussen de Zakelijke Partner FM WORLD POLSKA of de Vestiging gesloten zijn.

5.8. Het nogmaals toetreden tot de FM WORLD Club door een persoon die in verband met het vervallen van de Overeenkomst geen Zakelijke Partner meer is, is mogelijk na het verstrijken van 6 maanden vanaf de datum van verval van het lidmaatschap, onder voorbehoud van punt 5.9 hieronder.

5.9.In uitzonderlijke omstandigheden kan respectievelijk FM WORLD POLSKA of de Vestiging een Overeenkomst aangaan, met een persoon, waarvan de Overeenkomst is vervallen, vóór het verstrijken van de in de vorige punt bedoelde termijn van 6 maanden.

5.10.1.Het beheer van de Groep Zakelijke Partners, die door een Zakelijke Partner opgericht is, wiens Overeenkomst is vervallen, beëindigd of tijdelijk opgezegd (opgeschort) voor en periode van maximaal 6 maanden, zal door FM WORLD POLSKA of de vestiging door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst op straf van nietigheid voorafgaand aan te gaan toevertrouwd worden aan de Sponsor die in de Lijn direct boven het Nummer van de Zakelijke Partner is, wiens Overeenkomst vervallen of tijdelijk opgezegd (opgeschort) is voor een periode van maximaal 6 maanden, die ertoe bevoegd en verplicht is om activiteiten, waaronder het beheer van deze Groep Zakelijke Partners met gebruik van het overgenomen Nummer van de Zakelijke Partner te voeren. De voorwaarde waaronder een dergelijke Structuur overgenomen mag worden is het verkrijgen door de Sponsor die de structuur van de Zakelijke Partner overneemt, in elke van de 6 maanden voorafgaand aan het vervallen, beëindigen of tijdelijk opzeggen van de Overeenkomst van de Zakelijke Partner, over wiens structuur het beheer gevoerd dient te worden, van een Effectiviteitsniveau –in overeenstemming met het Marketingplan –van ten minste 12%.

5.10.2.FM WORLD POLSKA of de vestiging behoudt zich het recht om op grond van een voorafgaand op straffe van nietigheid schriftelijke gesloten afzonderlijke overeenkomst het beheer over een Groep Zakelijke Partners, die door een Zakelijke Partner opgericht is, wiens Overeenkomst is vervallen, beëindigd of tijdelijk opgezegd (opgeschort) voor en periode van maximaal 6 maanden, als bedoeld in punt 5.10.1 van de Algemene Voorwaarden, aan een andere Zakelijke Partner of een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging over te dragen, indien in elke van de 6 maanden voorafgaand aan het vervallen, beëindigen of tijdelijk opzeggen van de Overeenkomst van de Zakelijke Partner, over wiens structuur het beheer gevoerd dient te worden, de Zakelijke Partner of een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA het Effectiviteitsniveau –in overeenstemming met het Marketingplan –van ten minste 12% zal bereiken. De Zakelijke Partner of een Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging die beheer over de overgenomen structuur voert heeft geen recht om de activiteiten met gebruik van het Nummer van de Zakelijke Partner te gebruiken, wiens lidmaatschap is vervallen te gebruiken, maar slecht om deze structuur te beheren. Hij/zij heeftevenmingeen recht om het Nummer van de Voorwaardelijke Partner, wiens lidmaatschap vervallen is als gevolg van het niet-tijdig verstrekken van de in punt 2.4 hierboven genoemde documenten en dientengevolge het niet-aangaan van de Overeenkomst te gebruiken.

5.11. In het geval van het verstrijken van de franchiseovereenkomst die FM WORLD met FMWORLD POLSKA of de Vestiging verbindt, kan de Zakelijke Partner, die de Overeenkomst heeft gesloten -binnen7 dagen na de datum, waarop hij/zij op de hoogte van het verstrijken van def ranchiseovereenkomst kwam, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van verstrijken van die overeenkomst-een Overeenkomst met een andere Vestiging of FM WORLD POLSKAaangaan. Om aan bovenstaande termijn te voldoen is het genoegzaam om bij een door de Zakelijke Partner geselecteerde Vestiging of FM WORLD POLSKA een eigenhands of op de in 2.2.1 punt 2 en 2 van de Algemene Voorwaarden bedoelde manier ondertekende verzoek om het aangaan van de Overeenkomst in te dienen, tenzij er aanwijzingen zijn als bedoeld in punt 2.5. hierboven en de Vestiging of FM WORLD POLSKA zullen weigeren de Overeenkomst te sluiten. In het geval, dat een overeenkomst wel aangegaan wordt, behoudt de Zakelijke Partner zijn bestaande Nummer. De bepalingen van punt 5.8. hierboven zijn in de gevallen waarnaar in dit punt wordt verwezen niet van toepassing.

 1. Slotbepalingen
  6.1 Deze AlgemeneVoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen FM WORLD POLSKA of de vestigingen de Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging. De Algemene Voorwaarden van andere Vestigingen mogen sommige kwesties die bij de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geregeld zijn op een andere wijze reguleren.

6.2. In haar activiteiten maakt FM WORLD POLSKA of de vestiginggebruik van de Ethische Code, die na het inloggen op de website pl.fmworld.com, evenals bij FM WORLD POLSKA op ul.Wrocławska 2a, Szewce, 55-114 te Wisznia Mała beschikbaar is.

6.3. Op zaken die niet onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaardenvallen, zijn de bepalingen van algemeen toepasselijk Pools recht van toepassing, waaronder van het Burgerlijk Wetboek.

6.4. FM WORLD POLSKA of de vestiging kan om gewichtige redenen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, het Marketingplan, de Ethische Code, alsmede andere documenten die de wederzijdse verhoudingen tussen de Zakelijke Partner en FM WORLD POLSKA of de vestiging vaststellen wijzigen. Onder gewichtige redenen wordt verstaan het invoeren van een van de huidige niveaus verschillende Niveau, de introductie van nieuwe producten te verkopen op het Netwerk, het verwerven van de rechten omhet handelsmerk te gebruiken, de noodzaak om veranderingen in de regels voor berekening van de Korting of Vergoeding in te voeren, denoodzaak om de bepalingen van de Algemene Voorwaardenaan de toepasselijke wettelijke voorschriften aan te passen, de noodzaak om de regels met betrekking tot het FM WORLD Club lidmaatschap die tot nu aan tu niet door de Algemene Voorwaarden zijn geregelden geschillen of twijfels bij de toepassing door Zakelijke Partners veroorzaken, de introductie door FM WORLD POLSKA van nieuwe functionele,organisatorische of technische oplossingen, aanpassing of wijziging van het informatiesysteem, met behulp waarvan FM WORLD POLSKA of de vestiginghaar verplichtingen jegens de Zakelijke Partners nakomt.

6.5. Binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving zal de Zakelijke Partner van FM WORLD POLSKA of de vestiging het recht hebben om toestemming voor de voorgestelde wijziging van de Algemene Voorwaarden te weigeren. Indien er geen verklaring binnende bovengenoemde termijnin de voorgeschreven vorm is ingediend, komt het neer op aanvaarding van de voorgestelde wijziging. Weigering van toestemming voorde voorgestelde wijziging van de Algemene Voorwaarden, diein de bovengenoemde termijningediend is, komt neer op opzeggingvan de Overeenkomst.

 

top
Added to cart :
Add to cart failed :
prouduct successfully added to wishlist !